. 8.3. : Mitsubishi ; Hitachi ; , Hitachi ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13, . 8.3, .

:

, , ;

. , . ;


       

.


. , ;

. , .


       

14 . .

, , .