. 4.3. (1) (2). (. 4.3), ; , . , .


. 4.4., . 4.4, . . . , , . 4.1. . .

Nissan KV 301016000 , . , . 4.4, . . . . . . .